Exploitatievergunning coffeeshop

In de gemeente Zwijndrecht geldt op grond van het Coffeeshopbeleid Zwijndrecht 2021 dat één niet-commerciële coffeeshop kan worden toegestaan. De aanvraag voor de exploitatie van de de coffeeshop kon aangevraagd worden tot en met woensdag 30 juni 2021, 23:59 uur.

Voor het exploiteren van een niet-commerciële coffeeshop heeft u in ieder geval een exploitatievergunning en een gedoogverklaring van de burgemeester nodig. Dit is geregeld in artikel 2.27 en verder van de Algemene Plaatselijke Verordening en het Coffeeshopbeleid Zwijndrecht 2021. 

Aanvraag

U vraagt de exploitatievergunningen en de gedoogverklaring aan middels de daartoe vastgestelde aanvraagformulieren, deze vindt u onder aan deze pagina. De exploitatievergunning en de gedoogverklaring voor de coffeeshop kunnen enkel voor maximaal 6 jaar worden aangevraagd.

De exploitatie van een coffeeshop is bepaalde gebieden uitgesloten. Welke gebieden dit zijn ziet u in deze overzichtskaart.  

Voor alle eisen, toetsingscriteria en de bijzondere procedureregels raadpleegt u het Coffeeshopbeleid Zwijndrecht 2021. Ook wordt getoetst aan het beleid 'Beoordelingscriteria slecht levensgedrag". 

Procedure gedoogverklaring en exploitatievergunning

Gelet op het vigerende coffeeshopbeleid geldt ook dat uiteindelijk maar één gegadigde voor de vergunning in aanmerking kan komen. In hoofdstuk 6 van het coffeeshopbeleid staat beschreven hoe deze gegadigde wordt geselecteerd. Gelet op de bijzondere procedure zoals beschreven in het coffeeshopbeleid dient u er rekening mee te houden dat de beoordeling van uw aanvraag langere tijd in beslag kan nemen.

Vervolg procedure: bibob-toetsing

Voor deze coffeeshopprocedure geldt tevens op grond van het beleid de Wet Bibob. Gelet op het vigerend coffeeshopbeleid, wordt het bibob-vragenformulier pas aan de kandidaat / kandidaten verstrekt die in de eerste fase van de procedure de hoogste score behaalt / behalen. Hier worden de kandidaten schriftelijk nader over geïnformeerd.

Voorwaarden

  • De aanvraag voldoet aan de indieningseisen van 4:2 Algemene wet bestuursrecht, de eisen zoals genoemd in het Coffeeshopbeleid Zwijndrecht 2021 en de eisen zoals opgenomen en verzocht in de vastgestelde aanvraagformulieren.
  • De aanvraag wordt compleet ingediend binnen daarvoor opengestelde inschrijfperiode.

Inschrijftermijn

De vergunning voor de exploitatie van de coffeeshop kunt u aanvragen in de periode van:

donderdag 20 mei 2021 tot en met woensdag 30 juni 2021, 23:59 uur.

U dient deze bij voorkeur in via: gemeente@zwijndrecht.nl of per aangetekende post naar:

De burgemeester
Afdeling Gemeentewinkel / APV
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

Vastgestelde aanvraagformulieren en toepasselijke beleidsstukken

Toepasselijke wet- en regelgeving en de beleidsstukken:

Kosten

Voor de aanvragen die in behandeling worden genomen zijn leges verschuldigd op grond van artikel 3.2.1 de "Legesverordening Gemeente Zwijndrecht 2021". De verschuldigde leges voor de exploitatievergunning bedragen €687,00