Exploitatievergunning horecabedrijf

Voor het bedrijfsmatig exploiteren van een horecabedrijf, zoals een hotel, lunchroom, restaurant, café, discotheek of buurthuis, heeft u een exploitatievergunning nodig. Wilt u ook alcoholhoudende dranken schenken? Dan dient u voor het verstrekken van alcoholhoudende dranken ook over een alcoholvergunning te beschikken.

Voor meer informatie over de procedure voor de alcoholvergunning of het wijzigen van een leidinggevende in relatie tot uw alcoholvergunning kijkt u op onze webpagina over alcoholvergunning

Op deze pagina vindt u meer informatie over:

 • de aanvraagprocedure voor een exploitatievergunning;
 • wanneer u wel en wanneer u géén exploitatievergunning nodig heeft;
 • de voorwaarden om voor een exploitatievergunning in aanmerking te kunnen komen;
 • de aanvraagformulieren, waaronder het bibob-vragenformulier.

De vergunningprocedure voor een exploitatievergunning

Op vergunningprocedure voor een exploitatievergunning zijn de regels uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Algemene plaatselijke verordening (APV) en de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (kortweg Wet Bibob) van toepassing.

Uw aanvraag wordt eerst beoordeeld aan de hand van de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht. Als uw aanvraag niet compleet wordt aangeleverd, of als uw aanvraag aanvullende vragen opleveren, dan wordt u eerst schriftelijk in de gelegenheid gesteld de aanvraag alsnog (en doorgaans) binnen 2 weken compleet aan te leveren of aan te vullen met de verzochte gegevens en/of bescheiden. Een opschortingsbrief schort de beslistermijn op. Indien u niet alsnog de aanvraag compleet aanlevert binnen de gestelde hersteltermijn, dan kan uw aanvraag buiten behandeling worden gesteld.

De inhoudelijke beoordeling

Is uw aanvraag volledig aangeleverd? Dan wordt inhoudelijk beoordeeld of één of meer reguliere weigeringsgronden aanwezig zijn vanuit de betrokken wet- en regelgeving. Vervolgens vindt een onderzoek plaats in het kader van de Wet Bibob. De Wet Bibob is een instrument om te beoordelen of de gevraagde vergunning naar een integere partij gaat. U zult daarom naast de reguliere aanvraagformulieren, een Bibob-vragenformulier en bijlagen moeten indienen. Daarbij overlegt u alle - en in het vragenformulier - verzochte gegevens en bescheiden. Lees meer algemene en bijzondere regels over de bibob-procedure
 

Exploitatievergunning nodig?

U heeft géén exploitatievergunning nodig voor een inrichting als deze géén zelfstandig horecabedrijf betreft én de inrichting onderdeel uitmaakt van een bedrijfskantine of inrichting van een:

 • zorginstelling
 • museum
 • school
 • ziekenhuis
 • (sport)vereniging
 • maatschappelijke instelling.

U heeft wel een nieuwe exploitatievergunning nodig als: 

 • u een nieuw horecabedrijf wilt vestigen;
 • u een horeca-inrichting overneemt;
 • u de aard van de horeca wilt wijzigen;
 • u de rechtsvorm wilt wijzigen.

U vraagt een wijziging op uw exploitatievergunning aan als:

 • u een terras wilt exploiteren bij uw bestaande horeca-inrichting en u al over een exploitatievergunning beschikt;
 • u de huidige fysieke horeca-inrichting wilt wijzigen (bijvoorbeeld uitbreiden) maar waarbij de aard (bijvoorbeeld café of restaurant) van het horecabedrijf niet wordt gewijzigd;
 • u een leidinggevende wilt wijzigen, niet zijnde een bestuurder;

Gebruik in alle bovenstaande en overige gevallen het aanvraagformulier voor de exploitatievergunning en geef aan welke aanvraag of wijziging van toepassing is.

Aanvraagformulier exploitatievergunning

Voorwaarden

Om een vergunning te krijgen, dient u in ieder geval te voldoen aan deze voorwaarden:

 • Het bedrijf moet in het geldende bestemmingsplan passen; kijk op www.ruimtelijkeplannen.nl voor de bestemmingsplanregels en de toegestane bestemmingen. Indien sprake is van strijdigheid, en u alsnog wil onderzoeken of het in de toekomst mogelijk is te maken dat van de bestemming wordt afgeweken, dan bespreekt u het plan eerst met afdeling Ruimtelijke Ordening. Vervolgens wordt onderzocht of het zinvol is om een (rit)-procedure te starten en daarop wat de kans van slagen is om een vergunningprocedure te starten voor een omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik. Kijk voor meer informatie op de webpagina vooroverleg omgevingsvergunning.
 • Het bedrijf mag niet te veel overlast bezorgen voor de omgeving; zie voor de algemene weigeringsgronden artikel 1:8 APV en voor alle overige en bijzondere bepalingen en weigeringsgronden artikel 2:27, en verder van de APV.
 • De aanvrager, de eventueel betrokken bestuurders en alle overige leidinggevenden zijn van goed levensgedrag, zie hiervoor artikel 8 Drank- en horecawet en de beleidsregels beoordelingscriteria "niet in enig opzicht van slecht levensgedrag;
 • De aanvrager en de eventueel betrokken bestuurders en alle overige leidinggevenden dienen te voldoen aan de vereisten van de Algemene Plaatselijke Verordening, de Drank- en Horecawet, de Drank- en Horecaverordening, bibob-beleidslijn  en de Wet Bibob.
Belangrijk om te weten
 • De eigenaren van de onderneming vragen de vergunning persoonlijk aan bij de gemeente. Is dit niet mogelijk? Dan kan iemand anders gemachtigd worden om de aanvraag in te dienen.
 • Voor het indienen van de aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de medewerkers APV en Bijzondere Wetten van de afdeling Gemeentewinkel. Zij kunnen u mededelen of het voor uw situatie nodig is om het Bibob-formulier in te vullen. Bij overname of het nieuw vestigen van een horecabedrijf is dit sowieso nodig.
 • Indien uw aanvraag volledig is en indien uit de screening geen bijzonderheden zijn voortgekomen m.b.t.de Wet Bibob, dan krijgt u mogelijk binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag. De beslistermijn kan eenmalig met 8 weken worden verlengd. Wanneer besloten wordt een advies aan te vragen bij het Landelijk bureau bibob, dan kan de beslistermijn verlengd worden.
 • De exploitatievergunning is voor onbepaalde tijd geldig.
 • Voor het in behandeling nemen van de aanvraag worden leges in rekening gebracht.
Meenemen

Op uw afspraak neemt u mee:

 • het ingevulde Aanvraagformulier exploitatievergunning (pdf, 117kB)
 • het ingevulde Aanvraagformulier Drank- en Horeca (pdf, 112kB)
 • een volledig ingevuld en ondertekend vragenformulier BIBOB met bijlage waarnaar verwezen wordt (niet nodig voor paracommerciële horeca-inrichtingen);
 • een kopie van het identiteitsbewijs van de betrokken aanvrager/bestuurder/leidinggevenden, gemachtigden;
 • een ondertekend machtigingsbewijs, incl. een kopie identiteitsbewijs van de volmachtgever, indien u namens een ander mag spreken en handelen;
 • een uittreksel uit de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 3 maanden;
 • een kopie van de arbeidsovereenkomst van iedere leidinggevende;
 • een uitrekels uit de basis registratie Persoonsgegevens van iedere leidinggevende (niet woonachtig in Zwijndrecht);
 • een digitaal opgemaakte tekening (schaal 1:100) van de inrichting van het bedrijf, eventueel met terrassen;
 • een kopie van de huurovereenkomst;
 • bij een café, bar of discotheek dient u tevens een veiligheidsplan en een deurbeleidsplan te overleggen.

Let wel: deze lijst is niet limitatief. In het aanvraagformulier en het bibob-formulier wordt u gevraagd de door u aangevinkte antwoorden te onderbouwen met bewijsstukken. Wanneer u de inrichting wilt wijzigingen, neem dan het meldingsformulier mee met de daarin genoemde documenten.

Tips
 • Overleg eerst met een deskundige van de gemeente voor u een aanvraag indient. U krijgt dan informatie over de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan, de eisen vanuit de Algemene Plaatselijke Verordening Zwijndrecht.
 • De informatiefolder horeca (pdf, 59kB) verwijst naar regelgeving waar u wellicht nog meer mee te maken kan hebben.
Kosten

De kosten zijn te vinden in de legesverordening, in Hoofdstuk 3 'Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn'