Ruimtelijke plannen

In een ruimtelijk plan legt de gemeente juridisch-planologisch vast wat er met de ruimte mag gebeuren. In een ruimtelijk plan staat beschreven hoe je gronden en/of gebouwen mag gebruiken, of je ergens mag bouwen en wat voor een bebouwing dat mag zijn. Het meest bekende ruimtelijke plan is het bestemmingsplan. Een ruimtelijk plan kent verschillende fases: voorontwerp, ontwerp en vastgesteld.

Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan is vastgelegd wat er in een gemeente met een gebied mag gebeuren. Er staat bijvoorbeeld in waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen en hoe groot gebouwen mogen zijn. Op de landelijke website omgevingswet.overheid.nl  staan de bestemmingsplannen die gelden. Je kunt hier zien voor welke gebieden  aan een nieuw plan wordt gewerkt en of er al een ontwerp beschikbaar is. Op de de website overheid.nl  vind je berichten van de overheid over uw buurt, zoals bekendmakingen over bestemmingsplannen. 

Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet die alles regelt voor de leefomgeving. De ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. Deze wet voegt wetten samen. Dit maakt de regels simpeler voor alles wat je buiten ziet, hoort en ruikt. De Omgevingswet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven. Je leest er meer over op onze webpagina 'Omgevingswet'

Voor de ontwerpbestemmingsplannen die voor 1 januari 2024 zijn ingediend, geldt een overgangsregeling. Deze plannen zijn ingediend volgens de Wet ruimtelijke ordening. Dit was de regeling die geldig was, voordat de omgevingswet bestond. 

Ontwerpbestemmingsplannen

Met het ontwerp van een bestemmingsplan geeft het college een aanzet voor een nieuw bestemmingsplan voor een gebied. Deze kan nog wel veranderen. De gemeente maakt het ontwerp bekend met een aankondiging in het Stadsnieuws en op omgevingswet.overheid.nl.  Daarna heb je zes weken de tijd om hier op te reageren. Doe je dat niet binnen deze termijn? Dan kun je in de meeste gevallen later geen beroep meer doen.

Hieronder zie je welke ontwerpbestemmingsplannen er op dit moment zijn:

​​​​​Vastgestelde bestemmingsplannen

Een vastgesteld bestemmingsplan is een plan waar de gemeenteraad akkoord voor heeft gegeven.

Deze bestemmingsplannen zijn vastgesteld, maar nog niet onherroepelijk:

 

Onherroepelijk bestemmingsplannen

Als de gemeenteraad een bestemmingsplan vaststelt, kan het plan op verschillende momenten onherroepelijk worden. Als een plan onherroepelijk is, kan je niets meer doen om het plan te veranderen. De plannen blijven openbaar en te lezen via omgevingswet.overheid.nl

  • Vastgesteld bestemmingsplan: geen beroep
    Het vastgestelde bestemmingsplan is onherroepelijk als niemand in beroep gaat bij de Raad van State. Iemand heeft zes weken de tijd om in beroep te gaan. Is niemand in beroep gegaan? Dan is het bestemmingsplan definitef en zijn de regels die in het plan staan meteen geldig.
  • Vastgesteld bestemmingsplan: wel beroep, maar geen voorlopige beslissing
    Is iemand in beroep gegaan, maar is er geen voorlopige beslissing aangevraagd? Dan gelden de regels van het bestemmingsplan zes weken na bekendmaking. Toch is het bestemmingsplan dan nog niet onherroepelijk. Dat komt omdat de Raad van State nog moet beslissen over het beroep. De rechter kan besluiten dat het bestemmingsplan niet goed is. Wanneer dat gebeurt, geldt het bestemmingsplan (of voor een deel) niet meer.
  • Vastgesteld bestemmingsplan, wel beroep en een voorlopige beslissing
    Is er in de zes weken iemand in beroep gegaan? En is er een voorlopige beslissing aangevraagd bij de Raad van State? Dan zijn de regels van het bestemmingsplan na zes weken nog niet geldig. De regels van het bestemmingsplan zijn dan niet geldig. Dit duurt in ieder geval totdat de Raad van State een besluit heeft genomen. Besluiten zij geen voorlopige voorziening (beslissing) te geven, dan worden de regels van het bestemmingsplan meteen geldig. Toch is het bestemmingsplan ook dan nog niet onherroepelijk. Dat komt omdat er nog een beslissing moet komen over het beroep. Wordt het beroep afgewezen? Dan wordt het bestemmingsplan onherroepelijk. Is de Raad van State het eens met het beroep? Dan is het bestemmingsplan niet meer geldig. ​​​​

De onherroepelijke bestemmingsplannen bekijk je op omgevingswet.overheid.nl.

Bekijk ook:

(Ontwerp-) omgevingsvergunningen (uitgebreid)

De uitgebreide omgevingsvergunningprocedure volg je bij een buitenplanse afwijking. Hierbij kun je afwijken van de regels van het bestemmingsplan. Met een ontwerp-omgevingsvergunning geeft het college aan medewerking te willen verlenen aan het plan. De gemeente maakt het ontwerp bekend met een aankondiging in het Stadsnieuws en op overheid.nl.  Daarna heb je zes weken de tijd om hier op te reageren. Doe je dat niet binnen deze termijn? Dan kun je in de meeste gevallen later geen beroep meer doen. (Dit is oude wetgeving en geldt voor plannen ingediend voor 1 januari 2024)

Hieronder zie je de ontwerp-omgevingsvergunningen voor Zwijndrecht:

Dorpsstraat 42
Burgemeester de Bruïnelaan 131 

Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA)

Als een activiteit niet (helemaal) mogelijk is op basis van het omgevingsplan, kan een initiatiefnemer een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) aanvragen. Lees meer over BOPA

Hieronder zie je de lopende BOPA-aanvragen voor Zwijndrecht:

Zonnepark Kijfhoek
 

Voorbereidingsbesluiten

In een voorbereidingsbesluit staat voor welk gebied een besluit geldt en vanaf welke dag het in werking treedt. Hieronder zie je de voorbereidingsbesluiten:

 

Omgevingsplan