Veel gestelde vragen

Vragen over het proces

Waarom is de gemeente Zwijndrecht van plan om asielzoekers op te vangen?

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft een groot tekort aan opvanglocaties. De bestaande asielzoekerscentra zitten overvol en aanmeldcentrum Ter Apel kan het grote aantal nieuwe vluchtelingen niet aan. Daarom zijn er landelijk en regionaal afspraken gemaakt: elke regio moet een bijdrage leveren. Samen met de gemeenten om ons heen hebben we die opgave verdeeld. We willen namelijk als gemeenten gezamenlijk een bijdrage leveren aan de noodoproepen van COA, VNG en de staatssecretaris, zoals we dat eerder ook hebben gedaan voor vluchtelingen uit Oekraïne en met de organisatie van een crisisnoodopvang op de boot aan de Schokhaven. Ook gemeente Zwijndrecht wil haar verantwoordelijkheid nemen. 

Waarom is er voor deze locatie gekozen?

Hotel Ara heeft aangeboden om het hotel tijdelijk te gaan gebruiken voor de opvang van asielzoekers. Het COA wil deze mogelijkheid gebruiken. De gemeente staat hier positief tegenover, vanwege de ligging van de locatie.  Deze locatie levert geen druk op de (sociale)woningmarkt. De locatie is ook tijdelijk, vanwege de toekomstplannen van hotel Ara.

Hoe ziet het proces van besluitvorming over een overeenkomst met het COA eruit?

Om asielzoekers op te vangen, moet het COA een overeenkomst sluiten met een gemeente. Het college van burgemeester en wethouders heeft een 'principebesluit' genomen. Dat betekent dat het college mee wil werken aan het mogelijk maken van de opvang van asielzoekers in het Hotel Ara. De gemeenteraad is hierover op vrijdag 12 januari in openbaarheid geïnformeerd. De gemeenteraad kan de wensen en bedenkingen aan het college meegeven.

Aanstaande dinsdag 6 februari 2024 om 20:00 uur is de eerste keer dat de gemeenteraad het raadsvoorstel van het college bespreekt in een oordeelsvormende carrouselvergadering. Dat betekent dat de aanwezige raadsleden en raadscommissieleden het principebesluit van het college bespreken en hierover met elkaar van gedachten wisselen.

Er wordt geen besluit genomen in de carrouselvergadering. Er is later een raadsvergadering. Zodra de datum van deze raadsvergadering definitief is vindt u de vergadering op onze website bij vergaderstukken en agenda's.

De carrouselvergadering op 6 februari vindt om 20:00 uur plaats in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 3 te Zwijndrecht. De carrousel is rechtstreeks te volgen via ATOS TV en en via de website zwijndrecht.raadsinformatie.nl en is later terug te kijken. De vergadering is openbaar. U kunt bij de vergadering aanwezig zijn op het gemeentehuis. De vergadering is te volgen op een scherm in de hal van het gemeentehuis. Er is een maximaal aantal bezoekers dat in het gemeentehuis aanwezig mag zijn van de brandweer, als het vol is kunt u online de vergadering volgen.

Bij de carrouselvergadering en de raadsvergadering kunnen inwoners inspreken. Hiervoor moet u zich op tijd aanmelden. Dat betekent dat u zich tot uiterlijk dinsdag 6 februari 16.00 uur kunt aanmelden. Aanmelden kan via griffie@zwijndrecht.nl

De gemeenteraad geeft aan het college wensen en bedenkingen mee. Het definitieve besluit van het college volgt daarna. Het college houdt rekening met de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad in het besluit om een overeenkomst te sluiten met het COA.

Hoe ziet het proces van besluitvorming over de omgevingsvergunning eruit?

Om in het hotel tijdelijk asielzoekers op te vangen moet de bestemming worden gewijzigd. Daarvoor moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Het COA moet bij de gemeente een omgevingsvergunning aanvragen.

De procedure is nog niet gestart. De gemeente is verplicht om alle aanvragen te publiekelijk publiceren. Zodra het COA de aanvraag indient, is die voor inzage publiek toegankelijk. De gemeente toetst de aanvraag. De behandeling duurt ongeveer acht weken. De gemeenteraad heeft in die tijd bindend adviesrecht. De termijn kan met zes weken verlengd worden.

Vervolgens neemt de gemeente een besluit over het verlenen van de omgevingsvergunning. Als de vergunning wordt verleend zal de gemeente die publiceren in onder andere weekblad De Brug, de website van de gemeente Zwijndrecht en op de officiele website www.overheid.nl. Er kan bezwaar worden ingediend tegen de vergunningsaanvraag. De bezwaarperiode is zes weken.

Hoe kan ik mijn mening meegeven aan de gemeente?

U kunt uw mening over de opvang van asielzoekers delen met de gemeenteraad. U kunt uw brief of mail naar de Griffie sturen, de afdeling die de raad ondersteunt. De Griffie zorgt ervoor dat uw brief of mail bij alle raads(commissie)leden van alle raadsfracties in de gemeenteraad terecht komt. Uw brief is openbaar en wordt op de openbare stukkenlijst van de eerstvolgende raadsvergadering geplaatst. Uw persoonsgegevens worden geanonimiseerd. U krijgt een bericht dat wij uw mail of brief  hebben ontvangen en op welke wijze de brief geagendeerd wordt. Indien u expliciet de wens heeft dat uw brief vertrouwelijk blijft dan kan deze op de vertrouwelijke stukkenlijst van de raad geplaatst worden. U dient dit dan zelf aan te geven. Als de inhoud van de brief door het anonimiseren niet meer duidelijk leesbaar is, dan wordt de brief door ons op de vertrouwelijke stukkenlijst gezet. 

U kunt uw mening ook delen door in te spreken tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. U krijgt drie minuten de tijd om in te spreken. Tijdens het inspreken kunt u vertellen wat u vindt van de opvang van asielzoekers. Het is niet de bedoeling om persoonlijk te worden of te beledigen. Het is ook niet de bedoeling om uw mening te uiten in het gemeentehuis met spandoeken.

Als u wil inspreken, dan kunt u zich uiterlijk vier uur voor de vergadering aanmelden bij de griffie. Dat betekent dat u zich tot uiterlijk dinsdag 6 februari 16.00 uur kunt aanmelden. Aanmelden kan via griffie@zwijndrecht.nl

Meer informatie leest u op de pagina contact met de raad 

Waar kan ik terecht met vragen of suggesties?

Vragen over of suggesties voor de opvang de asielopvang in het Van der Valk Hotel kunt u mailen naar: huisvestingdoelgroepen@zwijndrecht.nl.  Op sommige vragen hebben we nu nog geen antwoord. Simpelweg omdat we er nog over in gesprek zijn. De vragen die we al wel kunnen beantwoorden, staan hier op onze website. Deze vragenlijst vullen we steeds aan, zodra helder is hoe we de nog ontbrekende vragen kunnen beantwoorden.

Vragen over de locatie

Hoeveel asielzoekers komen er en hoe is de samenstelling?

Wie er straks precies in het hotel komen wonen, wordt bepaald door het COA. Dat is nu nog niet bekend. Dit is afhankelijk van de instroom van asielzoekers in Ter Apel en de bezetting van locaties die worden gesloten. Het COA streeft naar een uitgebalanceerde mix van alleenreizende en gezinnen. Er komen ongeveer driehonderd asielzoekers in het hotel wonen, waaronder maximaal 60 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. In de volksmond wordt deze groep aangeduid als AMA's of AMV's.  Dit zijn jongeren in de leeftijd van 15-17 jaar. Dit zijn jongeren die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen. Zij staan onder voogdijschap van het NIDOS. Het NIDOS begeleidt hen en is verantwoordelijk voor hen.   

Hoe zit het met de veiligheid op en rondom de locatie?

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie. Er zijn 24 uur per dag medewerkers van het COA op de locatie aanwezig. Daarnaast worden er door het COA op locatie beveiligers ingezet. Deze zijn er ook 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De locatie voldoet aan de eisen die de brandweer stelt. De gemeente let op de veiligheid rondom de locatie met boa's en een straatcoach. Er is structureel veiligheidsoverleg tussen COA, gemeente Zwijndrecht, handhaving en politie met betrekking tot de veiligheid.  Waar nodig is er tussentijds contact met het COA en de politie. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. De vluchtelingen krijgen begeleiding en voorlichting over onderwerpen zoals veiligheid, maar ook omgangsvormen in Nederland.

Op de opvanglocaties van het COA gelden huisregels en de bewoners worden geacht zich daaraan te houden. Als de opvang start is er een telefoonnummer voor direct omwonenden beschikbaar dat 24 uur per dag bereikbaar is voor urgente zaken. Ook komt er een e-mailadres voor minder dringende kwesties.

Wat is het verwachte effect van de komst van asielzoekers op het omliggende recreatiegebied?

Om de leefbaarheid en veiligheid te waarborgen in het recreatiegebied zetten we een extra BOA en een extra straatcoach in vanuit het COA die gewend is om met deze doelgroep te werken. Daarnaast is een structureel veiligheidsoverleg tussen het COA, gemeente Zwijndrecht, handhaving en politie. Met direct omwonenden en instanties die nu actief zijn in het gebied wordt een klankbordgroep opgezet. Ook hierin worden ervaringen besproken, zodat daarop geacteerd kan worden.

Het COA zorgt voor voldoende dagbesteding voor de asielzoekers en minderjarige asielzoekers gaan naar school. Het COA ziet op andere opvanglocaties in het land vrijwel geen rondhangende groepen. Asielzoekers blijven veel bij de opvanglocatie of ze verplaatsen zich functioneel om bijvoorbeeld een boodschap doen.

Over welke periode worden de asielzoekers gehuisvest?

Het gaat om een periode van 3 jaar. De ingangsdatum is het moment dat de eerste bewoners instromen. De verwachting is dat de asielzoekers vanaf het voorjaar van 2024 worden opgevangen.

Wat gebeurt er na drie jaar met de locatie?

Het hotel is voornemens om deze tijd te gebruiken om te onderzoeken hoe het hotel vernieuwd kan worden en om het hotel te verbouwen. De intentie is om na 3 jaar een hernieuwd hotel te openen dat voldoet aan de moderne standaard.

Hoe tijdelijk is tijdelijk?

De vergunning voor de noodopvang in het hotel betreft 3 jaar. Er is geen automatische verlengingstermijn die toegepast wordt na het aflopen van de periode.

Hoe zit het met zwemles, kan dit door blijven gaan?

Het is nog onzeker of de zwemlessen in het zwembad van Hotel ARA door kunnen blijven gaan. We zijn nu in gesprek over mogelijke andere locaties om de zwemlessen te organiseren. Als we dat weten, zullen we het u hier laten weten.

Vragen over asielzoekers

Wie komen er? Zijn dat gezinnen, mannen alleen, komen er ook kinderen?

Er komen ongeveer driehonderd asielzoekers in het hotel wonen, waaronder maximaal 60 alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV). Wie er straks precies in het hotel komen wonen, is nu nog niet bekend. Dit is afhankelijk van de instroom van asielzoekers in Ter Apel en de bezetting van locaties die worden gesloten. We overschrijden niet het maximum aantal van 300. De afspraak is dat het een afspiegeling moet zijn van wat er binnen komt in Nederland (in Ter Apel). Op dit moment betekent dat bijvoorbeeld vooral mensen uit Syrië en Jemen. Het percentage ‘Veiligelanders’ (asielzoekers uit landen die Nederland als veilig bestempelt) is hierin klein. Het gaat dan maar om een paar procent.

Veel informatie over de asielzoekers die naar Nederland komen (en de manier waarop ze worden opgevangen in lokale opvanglocaties) vindt u op de website van het COA: https://www.coa.nl/nl/in-de-buurt

Hoe vullen asielzoekers hun dag in?

Het COA zorgt voor dag invulling van de asielzoekers. Meer informatie over de activiteiten bij het asielzoekerscentrum vindt u op de website van het COA.

Hoe zit het met scholing van kinderen van de asielzoekers?

Alle kinderen hebben recht op onderwijs, dus ook kinderen van asielzoekers. De gemeente en het COA spannen zich in om voor deze kinderen zo snel mogelijk onderwijs te realiseren. Hiervoor wordt lokaal en regionaal de samenwerking opgezocht met onderwijsbesturen. Het is nog niet bekend hoeveel kinderen in welke leeftijdsgroepen komen, om deze reden worden alle mogelijkheden nog onderzocht.

Mogen asielzoekers werken?

Een asielzoeker mag in Nederland werken. De asielaanvraag moet dan wel minstens 6 maanden in behandeling zijn. Werken kan alleen als de werkgever een tewerkstellingsvergunning (TWV) heeft. Er is geen beperking in het aantal weken dat een asielzoeker per jaar mag werken. Asielzoekers mogen ook vrijwilligerswerk doen. Daarvoor is een vrijwilligersverklaring nodig. Ga voor meer informatie naar de website van het COA

Hoe ziet de begeleiding van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV) eruit?

Alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV) zijn tussen de 15 en 17 jaar oud. Zij komen in Nederland zonder ouders. De begeleiding ziet er daarom anders uit dan bij de reguliere doelgroep vluchtelingen. De begeleiding is intensiever, er zijn 24/7 begeleiders aanwezig en er wordt dagelijks gecontroleerd of iedereen aanwezig is. Meer informatie over de begeleiding van AMV's vindt u hier: COA - Alleenstaande jongeren | www.coa.nl

Wat gebeurt er met asielzoekers als zij de status krijgen? Blijven ze dan in Zwijndrecht?

Asielzoekers die een status krijgen blijven meestal niet in Zwijndrecht. Asielzoekers worden statushouders (of vergunninghouders) op het moment dat zij een verblijfsvergunning krijgen. Dat betekent dat ze in Nederland mogen blijven wonen. Iedere gemeente in Nederland wordt door de rijksoverheid verplicht om een minimum aantal statushouders op te vangen. De verdeling over gemeenten hangt af van hoeveel mensen er in een gemeente wonen. Grotere gemeenten moeten meer vergunninghouders woonruimte bieden dan kleinere gemeenten. Wanneer een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt, verbindt het COA de vergunninghouder binnen 2 weken aan een gemeente waar diegene de beste kans heeft om in te burgeren. Dat kan in het hele land zijn, dus niet persé in Zwijndrecht.