Veel gestelde vragen

Vragen over het proces

Waarom is de gemeente Zwijndrecht van plan om asielzoekers op te vangen?

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft een groot tekort aan opvanglocaties. De bestaande asielzoekerscentra zitten overvol en aanmeldcentrum Ter Apel kan het grote aantal nieuwe vluchtelingen niet aan. Daarom zijn er landelijk en regionaal afspraken gemaakt: elke regio moet een bijdrage leveren. Samen met de gemeenten om ons heen hebben we die opgave verdeeld. We willen namelijk als gemeenten gezamenlijk een bijdrage leveren aan de noodoproepen van COA, VNG en de staatssecretaris, zoals we dat eerder ook hebben gedaan voor vluchtelingen uit Oekraïne en met de organisatie van een crisisnoodopvang op de boot aan de Schokhaven. Ook gemeente Zwijndrecht wil haar verantwoordelijkheid nemen. 

Waarom is er voor deze locatie gekozen?

Hotel Ara heeft aangeboden om het hotel tijdelijk te gaan gebruiken voor de opvang van asielzoekers. Het COA wil deze mogelijkheid gebruiken. De gemeente staat hier positief tegenover, vanwege de ligging van de locatie.  Deze locatie levert geen druk op de (sociale)woningmarkt. De locatie is ook tijdelijk, vanwege de toekomstplannen van hotel Ara.

Hoe zag het proces van besluitvorming over een overeenkomst met het COA eruit?

Het besluit is genomen om een overeenkomst met het COA aan te gaan, voor de opvang van asielzoekers in hotel Ara, Veerweg 10 in Zwijndrecht. Dit betekent dat de start van de opvang in april 2024 zal plaatsvinden. Vanaf dat moment kunnen de eerste nieuwe bewoners hun intrek nemen in het hotel Ara.

Dit besluit is genomen nadat de Gemeenteraad wensen en bedenkingen heeft kunnen uitspreken op de gemeenteraadsvergadering van 27 februari 2024. Dit heeft geleid tot verschillende amendementen en aanscherping van diverse (werk)afspraken met het COA. De verslaglegging van deze gemeenteraadsvergadering en de bijbehorende stukken kunt u vinden op onze website bij vergaderstukken en agenda's.

Nadat de gemeenteraad aan het college wensen en bedenkingen heeft meegegeven, heeft het college het definitieve besluit genomen medewerking te verlenen aan de opvang van asielzoekers in hotel Ara, Veerweg 10 in Zwijndrecht. Dit betekent dat er een overeenkomst is aangegaan met het COA, voor de periode van 3 jaar.

Hoe zag het proces van besluitvorming over de omgevingsvergunning eruit?

Om in het hotel tijdelijk asielzoekers op te vangen moet de bestemming worden gewijzigd. Daarvoor moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Het COA moet bij de gemeente een omgevingsvergunning aanvragen. De publicatie van deze aanvraag is terug te vinden op onze website: bekendmakingen. De gemeente heeft de aanvraag getoetst, akkoord bevonden en aangeboden aan de Gemeenteraad.

Op 9 april is de omgevingsvergunning besproken in de gemeenteraad, de openbare stukken kunt u hier terugvinden. De gemeenteraad heeft een positief bindend advies afgegeven voor wat betreft de verlening van de omgevingsvergunning Veerweg 10.

Waar kan ik terecht met vragen of suggesties?

Vragen over of suggesties voor de opvang de asielopvang in Hotel Ara kunt u mailen naar: huisvestingdoelgroepen@zwijndrecht.nl.  Op sommige vragen hebben we nu nog geen antwoord. Simpelweg omdat we er nog over in gesprek zijn. De vragen die we al wel kunnen beantwoorden, staan hier op onze website. Deze vragenlijst vullen we steeds aan, zodra helder is hoe we de nog ontbrekende vragen kunnen beantwoorden.

Hoe ziet het proces van besluitvorming over de omgevingsvergunning en bezwaar maken eruit?

Om in het hotel tijdelijk asielzoekers op te vangen moet de bestemming worden gewijzigd. Daarvoor moest een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Het COA heeft hiervoor een aanvraag bij de gemeente gedaan. De publicatie van deze aanvraag is terug te vinden bij bekendmakingen op onze website onder Omgevingsvergunningen 11 april tot en met 18 april 2024. De gemeente heeft de aanvraag getoetst, akkoord bevonden en aangeboden aan de gemeenteraad.

Op 9 april 2024 is de omgevingsvergunning besproken in de gemeenteraad. De openbare stukken kunt u terugvinden op de webpagina met bestuurlijke informatie bij de stukkenlijst van 9 april 2024. De gemeenteraad heeft een positief bindend advies afgegeven voor wat betreft de verlening van de omgevingsvergunning Veerweg 10 (Z2024-00000080): het realiseren van een tijdelijke (3 jaar) opvanglocatie voor 300 asielzoekers, 16-4-2024

Tegen dit besluit kunt een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit moet gebeuren binnen 6 weken na de dag van toezending aan de aanvrager. Dat betekent dat uw bezwaarschrift tegen dit besluit uiterlijk op dinsdag 28 mei 2024 bij de gemeente binnen moet zijn.

Bezwaar maken kan op 2 manieren:

Digitaal met uw DigiD

Per brief

De brief stuurt u aan:

Het college van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht
t.a.v. Commissie bezwaarschriften
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

In uw brief vermeldt u de volgende gegevens:

uw naam, adres, postcode en woonplaats

de datum waarop u het bezwaarschrift heeft geschreven

het besluit waartegen u bezwaar maakt; voor een snelle afhandeling stuurt u een kopie, scan of foto van dit besluit mee

de reden van uw bezwaar

uw handtekening als u per brief bezwaar maakt

uw telefoonnummer.

Wanneer u vragen hebt over de bezwaarprocedure, stelt u deze aan het Juridisch Kenniscentrum Drechtsteden. U bereikt hen via telefoonnummer 078 770 8008, keuze 9, toets 2. Met andere vragen over dit besluit, kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Zwijndrecht, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl 

Vragen over de locatie

Wie kan ik benaderen als ik vragen heb over de opvanglocatie?

Voor vragen over de opvanglocatie kunt u het best terecht bij de medewerkers van het COA, of de locatiemanager in Zwijndrecht. Hiervoor is het mailadres Zwijndrecht@coa.nl en telefoonnummer 06 - 86 55 91 40 beschikbaar gesteld door het COA. Zij kunnen u het best zelf verder helpen als het gaat om vragen over de opvanglocatie, of over de begeleiding van de bewoners.

Hoeveel asielzoekers komen er en hoe is de samenstelling?

Wie er straks precies in het hotel komen wonen, wordt bepaald door het COA. Dat is nu nog niet bekend. Dit is afhankelijk van de instroom van asielzoekers in Ter Apel en de bezetting van locaties die worden gesloten. Het COA streeft naar een uitgebalanceerde mix van alleenreizende en gezinnen. Er komen ongeveer driehonderd asielzoekers in het hotel wonen, waaronder maximaal 60 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. In de volksmond wordt deze groep aangeduid als AMA's of AMV's.  Dit zijn jongeren in de leeftijd van 15-17 jaar. Dit zijn jongeren die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen. Zij staan onder voogdijschap van het NIDOS. Het NIDOS begeleidt hen en is verantwoordelijk voor hen.   

Hoe zit het met de veiligheid op en rondom de locatie?

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie. Er zijn 24 uur per dag medewerkers van het COA op de locatie aanwezig. Daarnaast worden er door het COA op locatie beveiligers ingezet. Deze zijn er ook 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De locatie voldoet aan de eisen die de brandweer stelt. De gemeente let op de veiligheid rondom de locatie met boa's en een straatcoach. Er is structureel veiligheidsoverleg tussen COA, gemeente Zwijndrecht, handhaving en politie met betrekking tot de veiligheid.  Waar nodig is er tussentijds contact met het COA en de politie. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. De vluchtelingen krijgen begeleiding en voorlichting over onderwerpen zoals veiligheid, maar ook omgangsvormen in Nederland.

Op de opvanglocaties van het COA gelden huisregels en de bewoners worden geacht zich daaraan te houden. Als de opvang start is telefoonnummer 06 - 86 55 91 40 voor direct omwonenden beschikbaar dat 24 uur per dag bereikbaar is voor urgente zaken. Ook is er het e-mailadres zwijndrecht@coa.nl beschikbaar voor minder dringende kwesties.

Hoe kan ik het AZC in hotel Ara telefonisch bereiken?

De locatiemanager en/of beveiliging van het AZC in Hotel Ara in Zwijndrecht zijn 24/7 bereikbaar als u iets wilt melden of bespreken. U kunt hen bereiken via het telefoonnummer: 06 - 86 55 91 40. Het e-mailadres is: Zwijndrecht@coa.nl

Bij een noodsituatie: bel 112.

 

Wat is het verwachte effect van de aanwezigheid van asielzoekers op het omliggende recreatiegebied?

Om de leefbaarheid en veiligheid te waarborgen in het recreatiegebied zetten we een extra BOA en een extra straatcoach in vanuit het COA die gewend is om met deze doelgroep te werken. Daarnaast is een structureel veiligheidsoverleg tussen het COA, gemeente Zwijndrecht, handhaving en politie. Met direct omwonenden en instanties die nu actief zijn in het gebied is een klankbordgroep opgezet. Ook hierin worden ervaringen besproken, zodat daarop geacteerd kan worden.

Het COA zorgt voor voldoende dagbesteding voor de asielzoekers en minderjarige asielzoekers gaan naar school. Het COA ziet op andere opvanglocaties in het land vrijwel geen rondhangende groepen. Asielzoekers blijven veel bij de opvanglocatie of ze verplaatsen zich functioneel om bijvoorbeeld een boodschap doen. Daarnaast zal de gemeente actief met het COA onderzoeken, of ook het onderhoud van het recreatiegebied deel uit kan maken van de dagbesteding van bewoners.

Kan ik na de komst van de asielzoekers nog gebruik maken van de parkeerplaats bij hotel Ara?

Met hotel Ara en het COA is afgesproken dat een deel van de parkeerplaats van het hotel nog beschikbaar zal blijven voor gebruikers van het recreatiegebied en voor inwoners die gebruik maken van de Veerpont. Er zal duidelijk worden aangegeven op welk deel van de parkeerplaats dit mogelijk is.

Over welke periode worden de asielzoekers gehuisvest?

Het gaat om een periode van 3 jaar. De ingangsdatum is het moment dat de eerste bewoners instromen. De verwachting is dat de asielzoekers vanaf april 2024 worden opgevangen.

Wat gebeurt er na drie jaar met de locatie?

Het hotel is voornemens om deze tijd te gebruiken om te onderzoeken hoe het hotel vernieuwd kan worden en om het hotel te verbouwen. De intentie is om na 3 jaar een hernieuwd hotel te openen dat voldoet aan de moderne standaard.

Hoe tijdelijk is tijdelijk?

De vergunning voor de noodopvang in het hotel betreft 3 jaar. Er is geen automatische verlengingstermijn die toegepast wordt na het aflopen van de periode.

Hoe zit het met zwemles, kan dit door blijven gaan?

Het is nog onzeker of de zwemlessen in het zwembad van Hotel ARA door kunnen blijven gaan. We zijn nu in gesprek over mogelijke andere locaties om de zwemlessen te organiseren. Als we dat weten, zullen we het u hier laten weten.

Hoe kan ik mijzelf aanmelden als vrijwilliger?

De aanmelding en begeleiding van vrijwilligers wordt gedaan via de medewerkers van het COA op locatie. Zij zijn te bereiken via het e-mailadres Zwijndrecht@coa.nl. Zij zullen u verder begeleiden met welke hulpvragen er bestaan onder de bewoners van de opvanglocatie.

Vragen over asielzoekers

Wie komen er? Zijn dat gezinnen, mannen alleen, komen er ook kinderen?

Er komen ongeveer driehonderd asielzoekers in het hotel wonen, waaronder maximaal 60 alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV). Wie er straks precies in het hotel komen wonen, is nu nog niet bekend. Dit is afhankelijk van de instroom van asielzoekers in Ter Apel en de bezetting van locaties die worden gesloten. We overschrijden niet het maximum aantal van 300. De afspraak is dat het een afspiegeling moet zijn van wat er binnen komt in Nederland (in Ter Apel). Op dit moment betekent dat bijvoorbeeld vooral mensen uit Syrië en Jemen. Het percentage ‘Veiligelanders’ (asielzoekers uit landen die Nederland als veilig bestempelt) is hierin klein. Het gaat dan maar om een paar procent.

Veel informatie over de asielzoekers die naar Nederland komen (en de manier waarop ze worden opgevangen in lokale opvanglocaties) vindt u op de website van het COA: https://www.coa.nl/nl/in-de-buurt

Hoe vullen asielzoekers hun dag in?

Het COA zorgt voor dag invulling van de asielzoekers. Meer informatie over de activiteiten bij het asielzoekerscentrum vindt u op de website van het COA.

Hoe zit het met scholing van kinderen van de asielzoekers?

Alle kinderen hebben recht op onderwijs, dus ook kinderen van asielzoekers. De gemeente en het COA spannen zich in om voor deze kinderen zo snel mogelijk onderwijs te realiseren. Hiervoor wordt lokaal en regionaal de samenwerking opgezocht met onderwijsbesturen. Het is nog niet bekend hoeveel kinderen in welke leeftijdsgroepen komen, om deze reden worden alle mogelijkheden nog onderzocht.

Mogen asielzoekers werken?

Een asielzoeker mag in Nederland werken. De asielaanvraag moet dan wel minstens 6 maanden in behandeling zijn. Werken kan alleen als de werkgever een tewerkstellingsvergunning (TWV) heeft. Er is geen beperking in het aantal weken dat een asielzoeker per jaar mag werken. Asielzoekers mogen ook vrijwilligerswerk doen. Daarvoor is een vrijwilligersverklaring nodig. Ga voor meer informatie naar de website van het COA

Hoe ziet de begeleiding van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV) eruit?

Alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV) zijn tussen de 15 en 17 jaar oud. Zij komen in Nederland zonder ouders. De begeleiding ziet er daarom anders uit dan bij de reguliere doelgroep vluchtelingen. De begeleiding is intensiever, er zijn 24/7 begeleiders aanwezig en er wordt dagelijks gecontroleerd of iedereen aanwezig is. Meer informatie over de begeleiding van AMV's vindt u hier: COA - Alleenstaande jongeren | www.coa.nl

Wat gebeurt er met asielzoekers als zij de status krijgen? Blijven ze dan in Zwijndrecht?

Asielzoekers die een status krijgen blijven meestal niet in Zwijndrecht. Asielzoekers worden statushouders (of vergunninghouders) op het moment dat zij een verblijfsvergunning krijgen. Dat betekent dat ze in Nederland mogen blijven wonen. Iedere gemeente in Nederland wordt door de rijksoverheid verplicht om een minimum aantal statushouders op te vangen. De verdeling over gemeenten hangt af van hoeveel mensen er in een gemeente wonen. Grotere gemeenten moeten meer vergunninghouders woonruimte bieden dan kleinere gemeenten. Wanneer een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt, verbindt het COA de vergunninghouder binnen 2 weken aan een gemeente waar diegene de beste kans heeft om in te burgeren. Dat kan in het hele land zijn, dus niet persé in Zwijndrecht.