5e Wijzigingsplan bestemmingsplan Buitengebied, locatie Langeweg 478

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage vanaf 21 december 2023 gedurende zes weken.