Gemeentelijk Rioleringsplan

Op 28 november 2023 heeft de gemeenteraad het Gemeentelijk Rioleringsplan voor de jaren 2024 – 2029 vastgesteld. In dit plan staat wat de gemeente komende jaren van plan is met het riool. En dus bijvoorbeeld wanneer het riool wordt vervangen en hoe de bestaande riolering wordt onderhouden. Maar ook hoe we omgaan met de uitdagende gevolgen van klimaatverandering. En wat dit betekent voor de hoogte van de rioolheffing.

Riolering

In Zwijndrecht hebben we 151 pompputten en kleine gemalen en 70 grotere gemalen. Ook ligt er ruim 290 kilometer aan (riool)buizen. Hierdoor stroomt afvalwater, hemelwater en grondwater. Afvalwater wordt via buizen naar de rioolwaterzuivering afgevoerd. Grond- en hemelwater wordt zoveel mogelijk apart van afvalwater ingezameld en daarna afgevoerd naar sloten en vijvers in de omgeving. Het riool wordt van tijd tot tijd geïnspecteerd en gereinigd. Als de rioolbuizen vervangen moeten worden dan sluiten we deze werkzaamheden zoveel mogelijk aan op andere projecten in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld het vervangen van het wegdek. Dit beperkt overlast. 

Klimaatverandering: een riool dat klaar is voor de toekomst

Als het hard regent zorgt dat soms voor wateroverlast. De riolen die worden vervangen én de riolen die bij nieuwbouw worden aangelegd moeten dit zoveel mogelijk voorkomen. Waar het kan, wordt hemelwater daarom in de toekomst apart afgevoerd. Maar meer en grotere buizen alleen is niet genoeg om waterschade en -overlast te verminderen. Daarom nemen we ook in de openbare ruimte maatregelen om regenwater (tijdelijk) vast te houden of in de bodem te laten zakken. Zo zorgen we bijvoorbeeld voor extra groen en (tijdelijke) plekken waar hemelwater opgevangen kan worden. Onder het parkeerterrein van winkelcentrum Walburg wordt bijvoorbeeld regenwater opgevangen.

Rioolheffing

Inwoners betalen rioolheffing aan de gemeente. Hiervan worden het beheer, het onderhoud en de vervanging van het riool en een deel van de klimaatmaatregelen betaald. De rioolheffing is in 2024 even hoog als in 2023, namelijk € 321,96. In 2028 wordt een nieuwe berekening gemaakt.

We doen het samen

De gemeente werkt er hard aan om te zorgen dat het riool nu en in de toekomst blijft werken. Maar ook inwoners en ondernemers spelen een rol. Daarom moeten de gemeente, inwoners en bedrijven samenwerken om het riool nu en in de toekomst goed te laten werken. Daarom vertrouwen erop dat:

  • Iedereen het riool verstandig gebruikt en bijvoorbeeld geen doekjes, verfresten of vet door het riool spoelt. En dat ondernemers zich aan de vergunningsvoorschriften houden.
  • Rioolaansluitingen vanuit het eigen terrein op het gemeentelijk riool zorgvuldig worden aangelegd en onderhouden
  • Inwoners en bedrijven hemelwater van het dak of in eigen tuin zelf opvangen, opslaan en als dat mogelijk is verwerken.
  • Inwoners en ondernemers bij grondwateroverlast controleren of hun woning of bedrijfspand voldoende waterdicht is.