Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Deze wet zorgt voor meer duidelijkheid over de ruimte waarin we wonen, werken en leven. Denk aan water, wegen, natuur, monumenten en het bouwen of uitbreiden van nieuwe woningen of gebouwen.

Wat betekent de omgevingswet precies?

Het is belangrijk dat u fijn kunt leven in uw gemeente. Inwoners, bedrijven en organisaties krijgen daarom meer ruimte om hun ideeën in te brengen. Vaak is wel toestemming (‘vergunning’) van de gemeente nodig om de ideeën uit te voeren. De gemeente kijkt daarbij of het past in haar toekomstvisie, een fijne leefomgeving,de bereikbaarheid én de gezondheid. 

Wat merkt u als inwoner van de Omgevingswet?

Misschien in eerste instantie niets. Maar als u bijvoorbeeld iets wilt verbouwen aan uw huis en u vraagt een vergunning aan, dan gaat dat straks anders. U zoekt de regels op in het nieuwe, digitale Omgevingsloket. Dat checkt u vanaf 1 januari 2024 op het nieuwe omgevingsloket op www.omgevingswet.overheid.nl. Hier vraagt u ook gelijk de vergunning aan. Ook kunt u straks meedenken over grote bouwprojecten of veranderingen in uw leefomgeving. Dit noemen we participatie. De Omgevingswet biedt hiervoor meer ruimte. 

Wie gaat er met de Omgevingswet aan de slag?

Wij allemaal. Inwoners, on­dernemers en overheden zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit en ontwikkeling van onze leeforngeving. Naarmate de gemeente (digitaal) steeds duidelijker maakt wat waar in de gemeente mag en gewenst is, ontstaat er meer ruimte voor initiatie­ven van bewoners en ondernemers. Initiatiefnemers mogen meer zelf hun plannen uitwerken en moeten belanghebbenden daarbij betrekken. De gemeente krijgt een meer advise­rende en toetsende rol. 

Het betrekken van uw omgeving bij uw plan

Heeft u een idee of plan voor uw huis, straat, wijk of voor de hele gemeente? Dan is het belangrijk om te weten hoe buurtbewoners of bedrijven in uw buurt hierover denken. Betrek hen dus zo vroeg mogelijk bij uw idee of plan. Zo komt u samen tot een goed plan dat aan de regels voldoet. Het betrekken van de omgeving noemen we participatie. Soms is participatie verplicht. 

Kan ik meepraten over projecten in de gemeente? 

De Omgevingswet heeft als doel dat beleid goed aansluit bij de gemeente en haar inwoners. Daarom is partici­patie een belangrijk aandachtspunt. Ook ontwikkelaars en andere initi­atiefnemers zijn volgens de nieuwe Omgevingswet straks verplicht buurt­bewoners goed te betrekken bij hun plannen. 

 

35757_illus_omgevingswet_pagina_1-01

Begrippen Omgevingswet

Hier leggen we uit wat de begrippen van de Omgevingingswet betekenen.

Omgevingsvisie

Iedere gemeente in Nederland stelt op basis van de nieuwe Omgevingswet een omgevingsvisie op. De omgevingsvisie geeft aan hoe we de totale fysieke leefomgeving voor een lange periode willen inrichten. Denk hierbij aan gebouwen, wegen, water, bodem, landschappen, natuur en erfgoed.

Volgens de Omgevingswet moet de omgevingsvisie in elk geval het volgende beschrijven:

  • de grootste kwaliteiten van de leefomgeving
  • de plannen voor ontwikkeling
  • de hoofdlijnen van het beleid

De gemeente bepaalt zelf de verdere invulling en vorm van de omgevingsvisie. Er is weinig ruimte en niet alles kan zomaar overal. De omgevingsvisie helpt om de juiste balans te vinden tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving. De omgevingsvisie bepaalt de richting voor de andere instrumenten van de Omgevingswet, zoals het omgevingsplan.

Op https://www.omgevingsvisiezwijndrecht.nl staat onze omgevingsvisie. 

Omgevingsplan

In het omgevingsplan komen alle regels die in de gemeente gelden voor bouwen, wonen, natuur, erfgoed, milieu, wegen en water samen. 

We starten met een tijdelijk omgevingsplan. In dit tijdelijke deel komen alle bestaande regels uit bestemmingsplannen, gemeentelijke ruimtelijke verordeningen en de zogenaamde bruidsschat. De bruidsschat is een verzameling regels die worden overgedragen vanuit het rijk. Hiermee worden alle bestemmingsplannen die nu gelden vervangen door één omgevingsplan.

Programma

De gemeente kan programma’s schrijven voor verschillende thema’s die passen in het omgevingsplan. Daarin staat hoe we het beleid in uw omgeving uitvoeren. Denk hierbij aan:

  • wonen
  • mobiliteit
  • gezondheid
  • duurzaamheid, energie, klimaat
  • bereikbaarheid & toegankelijkheid
Omgevingstafel

Voordat u een aanvraag indient, kun u een conceptverzoek indienen. Zo kunt u laten controleren of de aanvraag compleet is en of de juiste informatie is ingevuld. Dit voorkomt onnodige vertraging en kosten. Voor complexe aanvragen is er de 'omgevingstafel'. Dit is een uitgebreidere vorm van het overleg, waarbij – afhankelijk van het soort plan – ook partijen als de omgevingsdienst, het waterschap, de provincie of andere overlegpartners kunnen aanschuiven.

Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning is een officiële toestemming van de overheid om een bepaalde activiteit uit te voeren. Hiervoor betaalt u leges. Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw plan? Doe dan de vergunningscheck op het omgevingsloket.

Het omgevingsloket

Het Omgevingsloket is een loket waar alle overheden samenwerken, zodat jij op één plek alle informatie kunt vinden. Op deze plek komt alle digitale informatie over de leefomgeving onder de Omgevingswet samen. Via het Omgevingsloket zie je meteen welke regels er gelden voor de plek waar je iets wil veranderen. Het Omgevingsloket is onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Digitaal Stelsel Omgevingswet
Om informatie toegankelijker en beter vindbaar te maken, is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Via het DSO is informatie van alle overheden over de fysieke leefomgeving te vinden. Initiatiefnemers kunnen hier onder andere zien wanneer ze wel of geen vergunning nodig hebben of wanneer ze een melding moeten doen. Ook kunnen zij zich via de plankaart oriënteren op de geldende regels en via het digitale loket een aanvraag of melding indienen.

Wet kwaliteitsborg (Wkb)

Vanaf 1 januari 2024 moet u, als u een nieuwe woning gaat bouwen, iemand inschakelen die meekijkt of het gebouw aan de technische regels en veiligheid voldoet. Zo’n persoon wordt kwaliteitsborger genoemd. De gemeente voerde eerder deze controles uit. Vanaf 1 januari 2024 dus niet meer. De gemeente blijft wel in de gaten houden hoe dit nieuwe proces gaat en of iedereen zich aan de afspraken houdt. De Wkb gaat per 1 januari 2024 alleen voor nieuwbouw gelden en pas zes maanden later voor verbouwingen. Je hoeft als initiatiefnemer bij verbouwingen dus pas vanaf 1 juli 2024 een kwaliteitsborger in te schakelen.