Nederlander worden

U kunt alleen op afspraak naar de gemeentewinkel komen.

Er zijn 2 mogelijkheden om Nederlander te worden:

 • via na­tu­ra­li­sa­tie. U dient dan een ver­zoek in om Ne­der­lan­der te wor­den. De Ko­ning be­slist over uw ver­zoek
 • via op­tie. U ver­klaart dan door een op­tie­ver­kla­ring dat u Ne­der­lan­der wilt wor­den. De bur­ge­mees­ter be­slist over uw aan­vraag

Kosten

 • naturalisatie: standaardtarief € 1.023,- per persoon
 • optie: standaardtarief: € 217,- per persoon
 • meer bedragen leest u verderop in deze pagina

Afhandeling

 • naturalisatie: maximaal 1 jaar  
 • optie: maximaal 3 maanden 

 Maak een afspraak

Wanneer Nederlander worden

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om Nederlander te worden. Hierbij is het belangrijk dat u:

 • 18 jaar of ouder bent
 • een geldige verblijfsvergunning heeft
 • 5 jaar of langer in Nederland woont of
 • minstens 3 jaar getrouwd/geregistreerd partner bent van en samenwoont met een Nederlander
 • voor de aanvraag naturalisatie: een inburgeringsdiploma heeft (of vergelijkbaar diploma)

Per situatie gelden verschillende voorwaarden. Meer informatie leest u op de de website van IND - Nederlanderschap

Verschillen naturalisatieverzoek en optieverklaring

Er zijn grote verschillen in de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een naturalisatie- of optieverzoek.

 • wat u nodig heeft:
  • bij een naturalisatieverzoek heeft u het diploma inburgering of een vergelijkbaar diploma nodig
  • bij een optieverklaring:   
   • heeft u geen diploma nodig
   • gelden andere voorwaarden aan uw verblijfstermijn en toelating dan bij naturalisatie
 • kosten: een naturalisatieverzoek is duurder dan een optieverklaring
 • behandelaar:
  • de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) behandelt een naturalisatieverzoek
  • de Gemeentewinkel behandelt een optieverklaring
 • besluit:
  • de Koning beslist op een naturalisatieverzoek
  • de burgemeester beslist op een optieverklaring
 • afhandeling:
  • de afhandeling van een naturalisatieverzoek duurt ongeveer 1 jaar na het indienen en betalen van het verzoek
  • de afhandeling van een optieverklaring duurt ongeveer 3 maanden na het indienen en betalen van het verzoek
 • uw eigen nationaliteit:
  • bij naturalisatie doet u afstand van uw originele nationaliteit. Hier zijn uitzonderingen o. Bijvoorbeeld als u geen afstand kunt doen of als u getrouwd bent met een Nederlandse echtgenoot
  • bij een optieverklaring is het niet altijd nodig dat u afstand doet van uw originele nationaliteit
Aanvragen Nederlandse nationaliteit

U kunt alleen op afspraak de Nederlandse nationaliteit aanvragen. 

Als u voldoet aan de voorwaarden, kunt u direct een aanvraag doen. Als er nog documenten missen, leggen we u tijdens de afspraak uit wat er nog meer nodig is. Als u alle documenten heeft, maakt u een nieuwe afspraak.

Meenemen bij de afspraak

Op uw afspraakbevestiging leest u wat u meebrengt bij de afspraak. Dit kan zijn:

 • uw geldige paspoort
 • uw verblijfsdocument
 • uw geboorteakte (als u deze niet eerder heeft ingeleverd)
 • bij de aanvraag naturalisatie: uw diploma inburgering of vergelijkbaar Nederlands diploma
 • uw huwelijksakte (in sommige gevallen)

Buitenlandse documenten, die niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn, laat u vertalen door een beëdigd vertaler in Nederland. 

Op de pagina Buitenlandse (bron)documenten leest u meer over akte uit het buitenland, legalisatie en apostille. 

Kosten Nederlandse nationaliteit

Liever pinnen dan contant.

 • 60Naturalisatie
  • standaard tarief € 1.023,- per persoon
  • gemeenschappelijk verzoek standaard tarief € 1.305,-
  • laag tarief € 760,- per persoon
  • gemeenschappelijk verzoek laag tarief € 1.044,-
  • minderjarig kind dat tegelijk met de ouder naturaliseert € 151,-
 • Optieverklaring
  • € 217,- per persoon
  • gemeenschappelijk verzoek € 370,-
  • minderjarig kind dat tegelijk met de ouder opteert € 24,-

Met gemeenschappelijk verzoek bedoelen wij:

 • 2 partners die met elkaar getrouwd of geregistreerd zijn of
 • 2 ongetrouwde personen met een relatie die meer dan drie jaar op hetzelfde adres staan ingeschreven
 • 2 of meer minderjarige kinderen uit één gezin die tegelijk een verzoek doen voor naturalisatie of optie

U komt in aanmerking voor een laag tarief als u:

 • staatloos bent of
 • een verblijfsvergunning heeft met een asielstatus
Minderjarige kinderen

Minderjarige kinderen kunnen niet zelf(standig) de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Zij gaan mee met de naturalisatieaanvraag van hun ouders. Ouders kunnen ook later een na-naturalisatieverzoek doen. Bij mede- of na-naturalisatie is het belangrijk dat:

 • uw kind op het moment van de aanvraag een verblijfsvergunning heeft
 • een geldig paspoort of identiteitskaart heeft (hierop zijn enkele uitzonderingen)
 • bij na-naturalisatie: ten minste 1 van de ouders al de Nederlandse nationaliteit bezit

Is uw kind 16 jaar of 17 jaar? Dan moet uw kind ook:

 • minstens 3 jaar in Nederland ingeschreven zijn
 • 3 jaar een geldige verblijfsvergunning hebben

Kinderen die tijdens de aanvraag van een naturalisatieverzoek van de ouder geboren worden, krijgen niet automatisch de Nederlandse nationaliteit. Voor deze kinderen is het belangrijk dat:

 • u zo snel mogelijk een verblijfsvergunning aanvraagt en
 • u een paspoort of identiteitskaart aanvraagt (hierop zijn enkele uitzonderingen)
 • u een aanvraag voor uw kind doet, zodra u zelf Nederlander bent

Doet u de aanvraag voor uw kind binnen 1 jaar nadat u zelf Nederlander bent geworden? Dan is na-naturalisatie gratis.

Naam na naturalisatie

Uw naam moet of kan veranderen bij naturalisatie als:

 • u geen achternaam of voornaam heeft
 • uw naam moeilijk uit te spreken is in het Nederlands
 • u uw naam wilt veranderen in uw meisjesnaam
Ceremonie Nederlanderschap, Naturalisatieceremonie

U bent verplicht om naar de ceremonie te komen. Bij deze ceremonie verwelkomt de gemeente de nieuwe Nederlanders. De burgemeester legt dan de betekenis van de Nederlandse nationaliteit uit. Ook legt u de verklaring van verbondenheid af. Met deze verklaring verklaart u dat de Nederlandse wetten ook voor u gelden. De verklaring legt u mondeling en in het Nederlands af. Ook kinderen van 16 en 17 jaar leggen deze verklaring af. Daarna krijgt u het bewijs mee dat u Nederlander bent geworden.

Voor de ceremonie Nederlanderschap krijgt u van ons een uitnodiging. Ook kinderen die bij het naturalisatieverzoek of de optieverklaring 16 jaar of ouder zijn, komen mee. Kinderen jonger dan 16 jaar hoeven niet per se te komen, daarvoor komen de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger. Wanneer u niet naar de ceremonie komt, krijgt u een 2e uitnodiging voor de volgende ceremonie. U krijgt 3x een uitnodiging, daarna krijgt u geen uitnodiging meer. Binnen 1 jaar na de datum van het Koninklijk Besluit of optiebevestiging moet u naar de ceremonie zijn geweest. Doet  u dit niet, dan krijgt u niet de Nederlandse nationaliteit. U kunt wel opnieuw een aanvraag doen. U betaalt opnieuw de kosten.

Meer informatie over de Verklaring van verbondenheid op de website van de Rijksoverheid 

Meer informatie