Voorwaarden en criteria

Stimuleringsbudget Lokaal Preventieakkoord Zwijndrecht

Voor de uitvoering van initiatieven in het kader van het Lokaal Preventieakkoord heeft Gemeente Zwijndrecht voor 2023 een bedrag van het Rijk ontvangen ad. € 30.000,-. Dit geld is beschikbaar ter ondersteuning van initiatiefnemers die een actieve bijdrage willen leveren aan het Lokaal Preventieakkoord.

Aanvraagtermijn en -procedure

1. Wie kan aanvragen?

Elke organisatie of inwoner c.q. initiatiefnemer kan een bijdrage aanvragen, mits het initiatief aansluit op de ambities van het Lokaal Preventieakkoord Zwijndrecht. Hierbij gaat het om incidentiele bijdragen die bedoeld zijn om de realisatie van initiatieven te stimuleren. Structurele financiering behoort niet tot de mogelijkheden.

2. Verdelingswijze

 1. Aanvragen kunnen worden ingediend per termijn, zolang er nog subsidie beschikbaar is. De deadline voor de eerste termijn is 31 mei 2023. Als na deze termijn nog subsidie beschikbaar is, is de volgende deadline 31 augustus 2023.

 2. Aanvragen worden door de klankbordgroep beoordeeld aan de hand van vastgestelde criteria.

 3. Aanvragen die voldoen aan de criteria komen in aanmerking voor subsidie, zolang het plafond niet is bereikt.

3. Beoordelingscommissie

De klankbordgroep toetst de aanvragen aan de criteria (zie onderstaand) en geeft advies over de toekenning. De commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke organisaties en de gemeente. Zij beoordeelt de aanvragen en verdeelt het budget, dat vervolgens door Gemeente Zwijndrecht wordt toegekend.

Voorwaarden

De subsidie is bedoeld voor initiatieven die bijdragen aan ambities van het Lokaal Preventieakkoord. De aanvraag moet gericht zijn op tenminste één van de volgende thema's, voor inwoners van gemeente Zwijndrecht.

 • Roken

 • Alcohol en genotsmiddelen

 • Gezonde leefstijl

 • Mentale gezondheid

 • Vitaal ouder worden

Aanvragen voor bijdragen uit het stimuleringsbudget dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden.

 • De aanvrager neemt zelf het voortouw bij de realisatie van het initiatief.

 • De gevraagde bijdrage sluit aan bij tenminste één van de ambities uit het Lokaal Preventieakkoord.

 • Als meer organisaties betrokken zijn bij de uitvoering, draagt de aanvrager zorg voor de eventuele verdeling van het geld.

 • De aanvrager draagt door eigen inzet en/of middelen zelf ook actief bij aan de realisatie van het initiatief. Hetzelfde geldt voor andere organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering en via de aanvrager een deel van het stimuleringsbudget ontvangen.

 • De aanvrager accepteert de beslissing op de aanvraag. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken of beroep in te tekenen.

 • De aanvrager verantwoordt de ontvangen bijdrage door binnen zes maanden na het ontvangen van de subsidie informatie (in woord en beeld) beschikbaar te stellen over de uitvoering van het initiatief. Deze informatie kan worden benut voor verslaglegging (via nieuwsbrief en website) en voor monitoring.

 • De aanvrager stort het geld terug wanneer blijkt dat het initiatief niet kan worden uitgevoerd.

Beoordelingscriteria

De criteria die bij de beoordeling en toekenning van het stimuleringsbudget worden gehanteerd zijn als volgt.

 • In welke mate dragen de activiteiten bij aan de ambities uit het Lokaal Preventieakkoord?

 • In hoeverre kunnen structurele effecten worden verwacht?

 • In hoeverre wordt door organisaties samengewerkt?

 • Hoe groot is de eigen inzet of bijdrage van de aanvrager?

 • Hoeveel verschillende ambities en betrokken organisaties kunnen worden ondersteund?

 • Komt het initiatief ten goede van de inwoners van gemeente Zwijndrecht?

 • Valt het initiatief en de uitvoering ervan binnen de wet en de gemeentelijke regelgeving?

 • Staat het initiatief niet haaks op gemeentelijk beleid?

Aanvragen worden ingediend met een beknopt activiteitenplan en onderbouwde begroting.

Aanvragen voor actiepunten waarbij verschillende organisaties samenwerken, hebben een streepje voor. Vooral wanneer het gaat om gezamenlijke initiatieven of nieuwe vormen van samenwerking.