Geluid

Overal hoort u geluid en soms zorgt geluid voor overlast. Op de website van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vindt u alle informatie over de regels in Nederland rondom geluid.

Kijk voor meer informatie op de website van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

 

Geluidbeleid Goede Ruimtelijke Ordening Gemeente Zwijndrecht

Op 30 januari 2018 hebben burgemeester en wethouders op basis van de Wet geluidhinder het Geluidbeleid Goede Ruimtelijke Ordening Gemeente Zwijndrecht en de bijbehorende handreiking vastgesteld. Het Beleid hogere waarden beschrijft de voorwaarden die de gemeente stelt aan bouwen op geluidbelaste locaties, alsmede de procedure om toestemming te krijgen in de vorm van het wettelijk verplichte hogerewaarde besluit. Met dit beleid beoogt Zwijndrecht het realiseren van een prettig woon- en leefklimaat voor geluidgevoelige bestemmingen op geluidbelaste locaties.