Noordoevers

Noordoevers is een belangrijke toekomstige woningbouwlocatie in Zwijndrecht. De plek, midden in het groen en aan de oever van een uniek getijdenlandschap, is bij uitstek geschikt om er een prachtig woongebied voor Zwijndrecht van te maken. Samen met belanghebbenden en instanties onderzoekt de gemeente wat er nodig is om het gebied te ontwikkelen. In 2020 heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten voor de ontwikkeling van het gebied vastgesteld. Deze nota is het vertrekpunt voor verdere planvorming.

Noordoevers ligt langs de Strooppot buitendijks aan de rand van een uniek getijdengebied met daarin het natuurgebied Sophiapolder. Het Drierivierenpunt, waar Oude Maas, Beneden Merwede en Noord elkaar ontmoeten, zorgt voor een weids uitzicht. Door het gebied slingert zich een ketting van cultuurhistorische 'parels', vanaf de Stadsbrug via het karakteristieke Veerplein en de monumentale watertoren naar de beeldenroute en de historische groene loods in het Noordpark. 

Noordoevers 1

Het projectgebied met op de voorgrond het Balkengat, rechts daarvan het Noordpark en in het midden van de rivier het natuurgebied Sophiapolder.

We willen daar niet alleen woningen bouwen. Onze ambitie is om ook de openbare ruimte, waaronder een groot deel van de oevers, voor het publiek toegankelijk te maken zodat het een aangenaam gebied wordt voor álle Zwijndrechtenaren en andere belangstellenden uit de regio.

Wat gaan we doen in 2024? 

Het ontwerp bestemmingsplan heeft tot en met 24 januari 2024 ter inzage gelegen. Na de ter inzage legging stelt het college van B&W een nota van beantwoording van de ingediende zienswijzen op. De gemeenteraad bespreekt het voorstel van het college met beantwoording zienswijzen naar verwachting in de carrousel voor de zomervakantie. Daarna volgt besluitvorming tijdens een raadsvergadering.

Verder bereiden we het geschikt maken van de grond van de voormalige gemeentewerf voor woningbouw voor. Denk daarbij aan het aanbrengen van ondergrondse kabels en leidingen, natuurvriendelijke oevers en een extra leeflaag bovenop de bestaande grond. De start van deze werkzaamheden worden op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 2024 zichtbaar.  

Met Hendrik Ido Ambacht en andere partners (o.a. provincie, Rijkswaterstaat, Waterschap) onderzoeken we daarnaast de haalbaarheid van het getijdenpark: uit welke onderdelen bestaat het park, hoe ziet het eruit, wat kost het en hoe betalen we het?

Drierivierenpunt

Ontwerp bestemmingsplan 

Het ontwerp bestemmingsplan 'Verbrede reikwijdte Noordoevers' heeft tot en met 24 januari 2024 ter inzage gelegen.

Het bestemmingsplan kunt u online inzien op deze website. 

De gemeente bekijkt de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders zal de notitie zienswijzen en het aangepaste bestemmingsplan naar de gemeenteraad sturen. Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad het voorstel van het college voor de zomervakantie. Zodra de exacte planning bekend is, geven wij dit hier aan.

Inloopbijeenkomst 14 juni 2023

Op woensdag 14 juni 2023 gingen we in de kantine van voetbalvereniging VVGZ met belanghebbenden en andere geïnteresseerden in gesprek over het ontwerpbestemmingsplan en de stedenbouwkundige schetsen voor de woningbouw. De panelen die deze avond zijn tentoongesteld staan hieronder weergegeven. Tevens is het overzicht van ingebrachte vragen en de antwoorden daarop te vinden als te downloaden bestand.

1. Stedenbouw 2. Stedenbouw
3. Voorblad Noordoevers 5. Verkeer
6. Bestemmingsplan 7. Bestemmingsplan

*Let op: de afbeeldingen zijn alleen ter illustratie. Hoewel we ons best doen om de afbeeldingen up-to-date te houden, kunnen ze onderhevig zijn aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Van Nota van Uitgangspunten naar definitief schetsontwerp 

De gemeenteraad heeft op 8 september 2020 de Nota van Uitgangspunten voor Noordoevers vastgesteld. Deze is opgesteld op basis van onderzoeken en gesprekken met partners met wie we samenwerken om het gebied te ontwikkelen en belanghebbenden. Gesprekspartners zijn o.a. de gemeente Hendrik Ido Ambacht, Rijkswaterstaat, de Provincie, het Waterschap, de Omgevingsdienst, andere grondeigenaren.
De nota beschrijft wat de gemeente met Noordoevers voor ogen heeft en geeft kaders aan voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied. Er staat bijvoorbeeld in voor welke doelgroepen er gebouwd wordt, dat water, ecologie en biodiversiteit in het kader van duurzaamheid prioriteit krijgen en dat de kwaliteit van het (getijden)park voorop staat. Uitgangspunt is ook dat de oevers voor het publiek toegankelijk blijven en dat Noordoevers ruimte biedt voor circa 400 woningen. Hierbij wordt een vaste verhouding tussen appartementen en grondgebonden woningen aangehouden. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om het water van de rivier meer het gebied in te brengen, onder meer door de Strooppot die nu nog dood loopt door te trekken naar de Noord. Op die manier kan het getij nog meer zijn werk doen en kan er straks gewoond kan worden in het groen tussen eb en vloed.

Gedurende 2021-2022 is gewerkt aan de uitwerking tot een definitief schetsontwerp voor de woningbouw. Begin 2022 is dit ontwerp met de raad besproken. Tegelijkertijd hebben Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht gewerkt aan een visie op het getijdenpark, een belangrijk onderdeel van de ambitie om te kunnen wonen in een (getijden)landschap.

NoordparkNoordoevers vanaf Ringdijk

Informatie of reactie

Als u informatie wilt, kunt u reageren via het e-mailadres noordoevers@zwijndrecht.nl. Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen van Noordoevers? Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief. 

Aanmelden voor nieuwsbrief