Definitief locatieplan ondergrondse containers

De gemeenteraad heeft ervoor gekozen afvalscheiding in Zwijndrecht extra te stimuleren. Dat betekent minder restafval en een betere scheiding van grondstoffen zoals gft en etensresten, papier en plastic, blik en drinkpakken.

Op deze pagina vindt u meer informatie over het definitieve locatieplan van de ondergrondse containers.

Inzameling restafval

De gemeenteraad heeft in december 2021 het grondstoffenbeleidsplan vastgesteld. Onderdeel van het grondstoffenbeleidsplan is een verandering rond de inzameling van restafval. Omdat er bij goed afval scheiden nog maar weinig restafval overblijft, is ervoor gekozen om dit afval te verzamelen in ondergrondse containers in de wijk.

Uitgangspunten en criteria

De locaties voor de ondergrondse containers zijn zeer zorgvuldig gekozen waarbij alle belangen zo goed mogelijk zijn afgewogen. Lees de uitgangspunten en criteria voor de locatiebepaling van ondergrondse containers voor restafval.

Van ontwerp locatieplan naar definitief locatieplan ondergrondse containers

De gemeente heeft vooronderzoek gedaan naar locaties voor ondergrondse containers. Op basis van het vooronderzoek is eerder dit jaar een ontwerp locatieplan opgesteld en gepubliceerd. Belanghebbenden konden hierover een zienswijze indienen. Naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen is het locatieplan op een aantal punten aangepast. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het definitieve locatieplan. 

Beroep

De termijn voor zienswijze en beroep is verstreken. U kunt dus geen zienswijze meer indienen of beroep aantekenen.

Definitieve locaties ondergrondse containers

Hieronder vindt u de locaties met de daarop toegewezen adressen: