Voornemen tot grondverkoop Euryzaplein en Euryzakade te Zwijndrecht

Gemeente Zwijndrecht (hierna: de gemeente) is voornemens om (gedeelten van) een aantal grondpercelen, kadastraal bekend gemeente Zwijndrecht, sectie B, nummers 6829, 6830 en 6838, met een gezamenlijke oppervlakte van zo'n 350 m², te verkopen.

Motivering

Naar het oordeel van de gemeente is de beoogde koper (AM B.V. (hierna: AM)) de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor aankoop van  de genoemde percelen. De diverse deelprojecten waaruit Euryza bestaat, zijn in stedenbouwkundig opzicht als één gebied ontworpen en gesitueerd. Sinds 2017 is de realisatie van woningbouwlocatie-Euryza te Zwijndrecht in volle gang. Van de diverse deelprojecten is inmiddels de helft gerealiseerd en deels opgeleverd. Over de ontwikkeling van het Euryza terrein zijn vanaf 2016 al afspraken c.q. overeenkomsten met AM gemaakt. De nu beoogde grondverkoop bouwt voort op deze eerdere overeenkomsten. Door beide partijen is reeds een aanzienlijke investering gedaan met het oog op die ontwikkeling.

Thans is deelproject H en I (High en L'eau) in aanbouw en met betrekking tot de drie volgende deelprojecten E, F en G nadert de planvorming zijn afronding. De deelprojecten E, F en G  bestaan uit 38 appartementen, 4 stadswoningen en een horecagelegenheid. Het betreffende plangebied is gelegen ten zuidoosten van de Ringdijk en wordt begrensd door de Ringdijk, Schokkershaven, De Werf en de rivier de Oude Maas.

Het volledige ontwikkelgebied-Euryza is reeds grotendeels eigendom van  AM. Echter, om de in het kader van de deelgebieden E, F en G beoogde appartementen,  woningen en horecagelegenheid te kunnen realiseren, is, zoals opgemerkt, de gemeente voornemens aan AM nog (gedeelten van) de hierboven genoemde percelen , met een gezamenlijke oppervlakte van zo'n 350 m², te verkopen.  Zonder de overige percelen grond die onderdeel zijn van het ontwikkelgebied Euryza en eigendom zijn van AM, zijn de onderhavige percelen grond niet in ontwikkeling te brengen.

Bedenkingen:

Eenieder die van mening is ook een serieuze gegadigde te zijn om in aanmerking te komen voor eigendomsverkrijging van (gedeelten van) de percelen kadastraal bekend gemeente Zwijndrecht, sectie B, nummers 6829, 6830 en 6838 (met een gezamenlijke oppervlakte van zo'n 350 m²), kan zich binnen 20 kalenderdagen na onderhavige publicatie bij de Gemeente melden via tt.maaskant@zwijndrecht.nl, onder opgave van een gemotiveerde onderbouwing van de redenen waarom diegene meent eveneens daarvoor in aanmerking te komen. De termijn van 20 kalenderdagen geldt als een vervaltermijn.