Voornemen tot grondverkoop Kort Ambachtlaan te Zwijndrecht

Op 15 december 2020 heeft het bestuur van de gemeente Zwijndrecht een intentieovereenkomst getekend met de projectontwikkelaar NEOO om te komen tot een renovatie en herontwikkeling van het winkelplein Kort Ambacht. De projectontwikkelaar NEOO treedt hierbij op namens de vastgoedeigenaren Field Willow en de Tweede Amsterdamsche Huizenhandel.
De beoogde aanpak van het winkelplein bestaat onder meer uit het realiseren van een groter winkelvo- lume ten behoeve van de inpassing van een supermarkt en de verplaatsing van een bloemenkiosk. Deze ontwikkeling sluit aan op het Retail- en Horecabeleid dat in 2021 door de gemeenteraad van Zwijndrecht is vastgesteld. Om tot deze ontwikkeling te komen worden de winkelunits van de Kort Ambachtlaan 9 tot en met 23, de kiosken op Kort Ambachtlaan 1, 3 en 5 alsmede een deel van de om- liggende buitenruimte samengevoegd. Dit bouwvlak wordt ontwikkeld tot één winkelruimte. Het be- stemmingsplan 'Kort Ambacht', vastgesteld door de gemeenteraad op 26 juni 2012, voorziet in deze ontwikkeling. Verder worden de kiosken, gelegen op de Kort Ambachtlaan 95A, 95B en 97 gesloopt en worden de winkels gelegen in het blok ter linkerzijde van deze ontwikkeling gerenoveerd. De gemeente Zwijndrecht draagt zorg voor de herinrichting van de buitenruimte.
In het jaar 2021 is verdere uitwerking gegeven aan het project, hetgeen op 2 december 2021 heeft ge- resulteerd in de ondertekening van een koop- en realisatieovereenkomst tussen de gemeente en NEOO. Deze overeenkomst voorziet onder meer in een grondruil. NEOO verwerft daarbij van de gemeente grond (het perceel Bouwgrond) rondom de te slopen kiosken Kort Ambachtlaan 1, 3 en 5 om het win- kelvolume van het bestaande vastgoed (van voornoemde eigenaren) te vergroten en de supermarkt in te kunnen passen. Het gaat hier over een perceel van 918 m². De gemeente wordt eigenaar van de grond (356 m²) behorende bij de te slopen kiosken aan de Kort Ambachtlaan 95A, 95B en 97 opdat zij de beoogde herontwikkeling van het openbaar gebied kan uitvoeren.

Uitvoering van het voornoemde plan tot renovatie en herontwikkeling van het winkelplein Kort Ambacht is alleen mogelijk als de ontwikkelende partij de beschikking heeft over het benodigde vastgoed om tot deze ontwikkeling te kunnen komen. Om die reden was en is de gemeente Zwijndrecht van oordeel dat de projectontwikkelaar NEOO als vertegenwoordiger van voornoemde eigenaar als enige serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de eigendomsverkrijging van de grond om aldus uitvoering te kunnen geven aan de in de koop- en realisatieovereenkomst bedoelde renovatie en herontwikkeling van het winkelplein Kort Ambacht.

Bedenkingen
Eenieder die van mening is ook als serieuze gegadigde mee te kunnen dingen naar het perceel Bouw- grond en bedenkingen heeft bij voormelde voorgenomen eigendomsverkrijging door NEOO B.V., kan zich binnen 14 kalenderdagen na publicatie van dit voornemen bij de Gemeente Zwijndrecht melden via n.mol@zwijndrecht.nl, onder opgave van de redenen waarom diegene meent eveneens in aanmerking te komen voor eigendomsverkrijging van het perceel Bouwgrond. De termijn van 14 kalenderdagen geldt als een vervaltermijn.