Voornemen tot grondverkoop Lindtsebenedendijk te Zwijndrecht

Op 7 juli 2021 heeft de Gemeente Zwijndrecht kennis gegeven van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan 'Lindtsebenedendijk 149-151, locatie 't Hoff'. Het plangebied is gelegen aan de Lindtsebenedendijk 149-151, en wordt begrensd door de Korenbloemstraat aan de noordwestzijde, de Lindtsebenedendijk aan de zuidwestzijde, de Burgemeester van 't Hoffweg aan de zuidoostzijde en de watergang parallel aan de Leeuwenbekstraat aan de noordoostzijde. 

Het perceel Lindtsebenedendijk 151 met de daarop gelegen boerderij is eigendom van ABB Ontwikkeling B.V., gevestigd te Sliedrecht. Dit perceel is aangeduid als deelgebied A in het verkavelingsplan, zoals opgenomen in figuur 4 van het ontwerpbestemmingsplan. De overige tot het plangebied behorende gronden (deelgebied B t/m E in het verkavelingsplan) zijn eigendom van de Gemeente Zwijndrecht en worden hierna aangeduid als ‘het perceel Bouwgrond’. 

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet, in overeenstemming met de Woonvisie Zwijndrecht en het Woonplan Zwijndrecht 2020-2030, in de ontwikkeling van 24 woonzorgwoningen en 37 eengezinswoningen. De woonzorgwoningen zijn voorzien op de locatie van de boerderij die, vanwege het beeldbepalend karakter, in nagenoeg dezelfde vorm zal worden herontwikkeld. De eengezinswoningen zijn voorzien op het perceel Bouwgrond. 

De herontwikkeling van de boerderij en de realisatie van de eengezinswoningen zijn zowel stedenbouwkundig als economisch onlosmakelijk met elkaar verbonden. De vijf plangebieden (A t/m E) zijn in stedenbouwkundig opzicht als een hof gesitueerd en zonder ontwikkeling van de eengezinswoningen is de ontwikkeling van de woonzorgwoningen economisch niet haalbaar. Gelet op die samenhang en de eigendomssituatie van het perceel Lindtsebenedendijk 151, is de Gemeente Zwijndrecht van oordeel dat ABB Ontwikkeling B.V. als enige serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van het perceel Bouwgrond teneinde de herontwikkeling te realiseren en daartoe overigens ook in staat is. De Gemeente Zwijndrecht is daarom voornemens een koop- en realisatieovereenkomst en een daarmee samenhangende ruilovereenkomst te sluiten met ABB Ontwikkeling B.V. 

Bezwaar

Eenieder die van mening is ook als serieuze gegadigde mee te kunnen dingen naar het perceel Bouwgrond en bezwaar heeft tegen voormelde voorgenomen verkoop aan ABB Ontwikkeling B.V., kan zich binnen 20 kalenderdagen na publicatie van dit voornemen bij de Gemeente Zwijndrecht melden via af.nijenhuijzen@zwijndrecht.nl, onder opgave van de redenen waarom diegene meent eveneens in aanmerking te komen voor aankoop van het perceel Bouwgrond. De termijn van 20 kalenderdagen geldt als een vervaltermijn.