Omgevingsvergunningen 3 september tot en met 9 september 2021

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 3 september tot en met 9 september 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Troelstraplein 1 (2021-218): het exploiteren van een sportschool 6-9-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 3 september tot en met 9 september 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Deze week zijn er geen verleende vergunningen.

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 3 september tot en met 9 september 2021 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Molenweg 25A HJD (2021-125): het aanleggen van een zwembad 9-9-2021

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.