Contact met de raad

Wilt u inspreken, meepraten met de politiek, zelf een onderwerp aandragen, een brief schrijven of een vraag stellen aan de raad? Dan zijn er verschillende mogelijkheden.

Inspreken 

Zijn er zaken binnen de gemeente waar u zich zorgen over maakt? Met het spreekrecht kunt u de gemeenteraad informeren of op de hoogte stellen van uw mening. U bent welkom tijdens de openbare carrousel- en raadsvergaderingen van de gemeenteraad. 

U kunt voor ieder onderwerp in de carrousel vragen of u het woord mag voeren. Ook in de raad kunt u spreekrecht aanvragen voor de niet geagendeerde onderwerpen Graag tenminste vier uur vóór aanvang van de carrousel aanmelden bij de griffie. Stuur een mail naar griffie@zwijndrecht.nl.

Inspreektijd

Als u zich heeft aangemeld om in te spreken, krijgt u van de voorzitter van de vergadering maximaal 5 minuten de tijd om de raad toe te spreken. Zijn er veel insprekers of is er weinig tijd gepland voor de vergadering? Dan kan de voorzitter u minder spreektijd geven.
De raad gaat niet met u in discussie. Uw mondelinge bijdrage wordt door de leden betrokken in de beraadslaging.

De afspraken voor de vergaderorde zijn vastgelegd in het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en de carrousel van de gemeente Zwijndrecht.

Bij vergaderingstukken treft u een overzicht van de komende raadsvergaderingen aan en de onderwerpen die besproken worden. 

 

-------------------------------------------------------

Brief sturen

Wilt u de gemeenteraad iets laten weten? U kunt een brief per mail versturen. Bijvoorbeeld met uw mening over onderwerpen die op de agenda van de carrousel of raad staan. Of om aandacht voor andere onderwerpen te vragen. U kunt uw brief of mail naar de Griffie sturen, de afdeling die de raad ondersteunt. De Griffie zorgt ervoor dat uw brief of mail bij alle raads(commissie)leden van alle raadsfracties in de gemeenteraad terecht komt. Uw brief is openbaar en wordt op de openbare stukkenlijst* van de eerstvolgende raadsvergadering geplaatst. Uw persoonsgegevens worden geanonimiseerd. U krijgt een bericht dat wij uw mail of brief  hebben ontvangen en op welke wijze de brief geagendeerd wordt. Indien u expliciet de wens heeft dat uw brief vertrouwelijk blijft dan kan deze op de vertrouwelijke stukkenlijst van de raad geplaatst worden. U dient dit dan zelf aan te geven. Als de inhoud van de brief door het anonimiseren niet meer duidelijk leesbaar is, dan wordt de brief door ons op de vertrouwelijke stukkenlijst gezet. 

 

Uitnodiging

Heeft u een uitnodiging voor de raad? Ook deze zet de Griffie op de stukkenlijst en (meestal ook) in de agenda van de raads(commissie) leden. Hier krijgt u geen bevestiging van.

U kunt uw brief mailen naar:

Griffie@Zwijndrecht.nl

óf via de post naar 

Gemeente Zwijndrecht

t.a.v. de griffie
Postbus 15
3330 AA ZWIJNDRECHT

Wat doet de raad met uw brief:

De gemeenteraad kan het volgende met uw e-mail of brief doen:

 • Voor kennisgeving aannemen. Dit gebeurt meestal.
 • Uw mening meewegen als ze een besluit nemen.
 • Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vragen om een inhoudelijke reactie te geven.
 • Toevoegen aan een onderwerp op de agenda van een oriëntatie, carrousel, gemeenteraad.
 • De gemeenteraadsleden kunnen er in openbare vergaderingen over praten
 • Privacygevoelige gegevens als namen, adressen, e-mail adres en telefoonnummers worden onherkenbaar gemaakt
 • E-mails en brieven met privacygevoelige gegevens worden alleen via de vertrouwelijk stukken aan de raad en het college beschikbaar gesteld.

Let op: U krijgt geen inhoudelijke reactie van de raad als geheel. Niet alle politieke partijen in de gemeenteraad hebben dezelfde mening over de verschillende onderwerpen die onder hun aandacht worden gebracht. Raads(commissie)leden van één of meer fracties kunnen contact met u zoeken naar aanleiding van uw brief of mail. U kunt natuurlijk altijd zelf individuele fracties van politieke partijen in de raad benaderen. Bekijk het overzicht van de raadsleden.  

*Uitleg over stukkenlijst

 • De stukkenlijst vindt u bij de vergaderstukken op onze website op de datum van de eerstvolgende raadsvergadering. Kijk hier. 
 • U vindt de brieven onder categorie D. Overige brieven op de stukkenlijst. Via deze stukkenlijst wordt de raad geadviseerd hoe uw brief/mail af te handelen. Dit kan zijn: ter kennisname, ter afhandeling college, te betrekken bij en voor advies naar het college. Gaat uw brief naar het college dan wordt deze brief door het college beantwoord.
 • De uitnodigingen worden onder categorie E. Uitnodigingen geplaatst op de openbare stukkenlijst.
 • In de raadsvergadering wordt de stukkenlijst afgehandeld. Daarbij kan de raad een andere behandelcategorie toewijzen.
 • De stukkenlijst wordt bijgehouden tot en met donderdag 17.00 uur voor de raadsvergadering. Na de raadsvergadering begint een nieuwe stukkenlijst.
 • Brieven van inwoners over iets dat op de agenda van de oriëntatie-, carrousel-, of raad staat worden ook rechtstreeks gemaild naar raads(commissie)leden en college.
 • Indien u expliciet de wens heeft dat uw brief vertrouwelijk blijft dan kan deze op de vertrouwelijke stukkenlijst van de raad geplaatst worden. U dient dit dan zelf aan te geven.
 • Als de inhoud van de brief door het anonimiseren niet meer duidelijk leesbaar is, dan wordt de brief door ons op de vertrouwelijke stukkenlijst gezet. 
 • Heeft u nog vragen u mag ons altijd mailen: Griffie@Zwijndrecht.nl -----------------------

Digitale nieuwsbrief: de RaadsFlits 

Wilt u regelmatig op de hoogte gehouden worden van nieuws van de gemeenteraad? Abonneer u dan op onze digitale nieuwsbrief de RaadsFlits.

----------------------------------

Burgerinitiatief

De gemeenteraad van Zwijndrecht wil graag weten wat er leeft onder de inwoners van Zwijndrecht. Iedereen vanaf 14 jaar (kiesgerechtigde leeftijd) heeft met het Burgerinitiatief de mogelijkheid om direct invloed uit te oefenen op de politieke agenda. U kunt met het burgerinitiatief uw voorstel op de agenda van de raad zetten.

Indienen

Iedere inwoner van Zwijndrecht (die 14 jaar of ouder is) kan een burgerinitiatief indienen. Uw voorstel mag over bijna alles gaan, maar moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Het kan gaan om een idee voor de buurt, de wijk of zelfs de stad. Wilt u nieuwe festiviteiten in Zwijndrecht? Of denkt u aan meer ontmoetingsplekken voor jongeren? Kan Zwijndrecht veiliger en weet u ook hoe? Of een slimmere service en dienstverlening van de gemeente? U mag het zeggen! Leg uw voorstel op tafel met het burgerinitiatief. De raad neemt uiteindelijk een beslissing en laat weten wat er met uw voorstel gaat gebeuren.

Meer informatie

In de Verordening Burgerinitiatief Zwijndrecht leest u meer informatie over het Burgerinitiatief, de voorwaarden en spelregels. Heeft u vragen? Mail of bel  met de griffie via griffie@zwijndrecht.nl of 078 - 77035154